Franchiseovereenkomst

Als franchisegever werkt u samen met zelfstandig ondernemers. Het is daarom noodzakelijk uw plannen goed vast te leggen en vooraf duidelijke afspraken te maken. Een franchiseovereenkomst is een van de eerste documenten dat hiervoor onmisbaar is.

Calltoaction1

Een goede vastlegging is vereist om spraakverwarring of verschil in interpretatie te voorkomen.  In samenspraak met u als franchisegever stellen  we  de belangrijkste documenten hiervoor op:

  • Franchiseovereenkomst
  • Marketing- & communicatieplan
  • Franchisehandboek
  • Franchisevoorwaarden
  • Exploitatiebegroting voor zowel franchisegever als franchisenemer

De franchiseovereenkomst is niet in de wet geregeld. In EG-verband bestaat de volgende definitie:

“Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst krachtens welke de franchisegever, de wederpartij, franchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde type goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze overeenkomst omvat tenminste verplichtingen met betrekking tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer van belangrijke know-how.”

Verder wordt in de jurisprudentie en literatuur als kenmerk van de franchiseovereenkomst vermeld dat:

“een franchiseovereenkomst een overeenkomst is waarbij zowel de franchisegever als de franchisenemer profijt hebben.”

In de franchiseovereenkomst staan alle rechten en verplichtingen van franchisegever en franchisenemer. Bijlagen bij de franchiseovereenkomst bepalen mede de verplichtingen. Te denken valt aan een handboek, exploitatiebegrotingen, algemene voorwaarden, algemene betalingsvoorwaarden, inkoopovereenkomsten, conditiestelsels, garantieverklaringen, etc. etc..

Het bouwstenenmodel van De FranchiseAdviseur voorziet in een compleet pakket aan dienstverlening om strategie en samenhang binnen de formule te waarborgen. Alle documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij creëren een logische samenhang tussen de strategie en de uitvoering.