Moties over franchising door Tweede Kamer verworpen

Vorige week heeft PVV Tweede Kamerlid Dion Graus een drietal moties met betrekking tot franchising in stemming laten brengen. De moties gingen over:

1. ‘Verbetering van de positie van franchisenemers’.

2  ‘Verbetering van de positie van franchisenemers in de precontractuele fase’.

3,.  ‘Het in kaart brengen van de problematiek van franchisenemers’.

Alle 3 de moties zijn niet aangenomen. Lees hier de complete moties inclusief de stemverhouding.

Verbetering positie franchisenemers

De 1e motie ging over ‘Verbetering van de positie van franchisenemers’. De PVV constateert dat een groeiend aantal franchisenemers onvoldoende wordt beschermd door de geldende ‘erecode’ en dat diverse belangenverenigingen ten behoeve van franchisenemers de noodklok luiden over machtsmisbruik door franchiseverleners. Daarom verzoekt de PVV de regering te bezien welke vorm en mate van kaderstelling men nodig acht om de positie van franchisenemers te verbeteren. Deze motie is verworpen met 98 stemmen tegen en 52 stemmen voor.

Precontractuele fase

De 2e motie ging over ‘Verbetering van de positie van franchisenemers in de precontractuele fase’. De PVV constateert dat een groot aantal geschillen in de franchisesector ontstaan door een falende precontractuele fase en/of het niet (tijdig) kunnen verkrijgen van de benodigde (financiële) informatie. Daarom verzoekt de PVV de regering om zich in te zetten de positie van franchisenemers in de precontractuele fase te verbeteren ter voorkoming van talloze en kostbare juridische geschillen en daaruit voortvloeiende sociaaleconomische problemen. Deze motie is verworpen met 105 stemmen tegen en 45 stemmen voor.

Problematiek franchisenemers

En de 3e motie ging over ‘Het in kaart brengen van de problematiek van franchisenemers’. De PVV constateert dat de minister van Economische Zaken eind 2013 heeft toegezegd de problemen waarmee franchisenemers kampen te bekijken en zo nodig actie te ondernemen. De PVV verzoekt de regering de problematiek welke franchisenemers ondervinden in kaart te brengen en aan de hand hiervan een plan van aanpak op te stellen. Deze motie is verworpen met 117 stemmen tegen en 33 stemmen voor.

terug naar nieuwsoverzicht

terug naar franchisenieuws overzicht