Wet Acquisitiefraude geldt ook voor u als franchisegever

 

Op 23 februari jl. organiseerde De FranchiseAdviseur een seminar, waar Mr. Derk van Dam van advocatenkantoor Ludwig & Van Dam een presentatie gaf over de Wet Acquisitiefraude in geval van franchise. Aangezien veel franchisegevers niet eens op de hoogte waren van deze Wet, hingen de aanwezigen aan de lippen van Mr. Derk van Dam.

Bent u franchisegever en heeft u dit seminar gemist? Meld u hier direct aan om op de hoogte te worden gehouden van de komende gratis seminars van De FranchiseAdviseur.

Samengevat: het grootste verschil vóór en na 1 juli 2016

Wanneer de resultaten van een franchisenemer achterblijven, dan worden verkeerde prognoses van de franchisegever nog wel eens als oorzaak aangehaald. Vóór 1 juli 2016 was het aan de franchisenemer om aan te tonen dat de franchisegever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ná 1 juli 2016 is het aan de franchisegever om aan te tonen dat de verstrekte informatie juist, maar vooral ook volledig is. U begrijpt dat dit niet altijd eenvoudig is, maar de tip die Mr. Derk van Dam tijdens het seminar herhaaldelijk heeft gegeven is dat u alles goed documenteert. Deze wet kan anders namelijk grote (financiële) gevolgen hebben voor u als franchisegever.

Waar dient u als franchisegever rekening mee te houden?
• Zeg wat u doet en doe wat u zegt! Kies voor een afgewogen, genuanceerde informatie verstrekking en baseer uw informatie op feitelijke cijfers en gegevens. Pas ook op met aanprijzingen op websites etc.
• In Nederland kennen we geen prognoseplicht, maar….. de Wet Acquisitiefraude zegt dat het achterhouden van informatie niet is toegestaan. U dient in de pre-contractuele fase alle beschikbare informatie aan een kandidaat franchisenemer te verstrekken. Het advies hierin is om uitsluitend feitelijke cijfers te delen en zeer voorzichtig te zijn met prognoses.
• Zorg voor een zo uitgebreid en nauwkeurig mogelijke documentatie.

Lees hieronder de uitgebreide informatie, met dank aan Ludwig & Van Dam franchise advocaten

Revolutie in franchiseverhoudingen: omgekeerde bewijslast bij prognoses

Per 1 juli 2016 is de wet over acquisitiefraude in werking getreden. Doel en strekking van deze wet is om een onjuiste voorstelling van zaken bij werving tegen te gaan.
De Minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd hoe deze wet bij franchiseverhoudingen geïnterpreteerd moet worden. Verduidelijkt is dat de prognoseproblematiek bij franchiseverhoudingen ook onder de nieuwe wet valt. De Minister heeft daarbij expliciet aangegeven dat de wet op franchiseverhoudingen van toepassing is.

Acquisitiefraude

Van acquisitiefraude is sprake bij:
• misleidende mededelingen;
• waarbij essentiële informatie wordt weggelaten, verborgen wordt gehouden, of op onduidelijke wijze wordt gepresenteerd;
• terwijl die informatie nodig is om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

Als er sprake is van acquisitiefraude, dan heeft dit omkering van de bewijslast tot gevolg. Op deze manier heeft de wetgever dus ook aan franchisenemers bescherming willen bieden die het slachtoffer van verkeerde prognoses zijn. Acquisitiefraude is een vorm van een onrechtmatige daad en heeft schadeplichtigheid tot gevolg. Daarnaast is acquisitiefraude strafbaar gesteld.

Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat met de invoering van deze regeling van acquisitiefraude de franchisenemer hier jegens de franchisegever bescherming aan kan ontlenen. Als voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst door de franchisegever een ondeugdelijke prognose verstrekt wordt, dan heeft de franchisenemer het voordeel van de bewijslastomkering. Tevens kan een franchisenemer gerichter strafrechtelijke aangifte doen.

De juridische instrumenten zoals dwaling en bedrog zijn soms lastig te bewijzen. De franchisenemer moet dan in de regel aantonen dat er sprake is van opzet of wetenschap van de franchisegever van de ondeugdelijke prognose. Bovendien hebben bedrog en dwaling tot gevolg dat de overeenkomst vernietigd kan worden, waarbij alle prestaties over en weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Schadevergoeding is niet altijd vanzelfsprekend. Over deze problematiek wordt veel geprocedeerd.

Met de nieuwe wet hoeft de franchisenemer alleen maar acquisitiefraude te stellen, terwijl de franchisegever dan overtuigend moet aantonen dat de prognose deugde. De franchisenemer hoeft dus niet aan te tonen dat de prognose niet deugde, maar de bewijslast wordt omgekeerd; de franchisegever moet aantonen dat hij zijn huiswerk naar behoren heeft gemaakt. Slaagt de franchisegever hier niet in, dan is er sprake van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad impliceert ook de verplichting tot vergoeding van schade. De nieuwe wet dicteert dus ook een grotere verantwoordelijkheid en zorgplicht voor bij het afgeven van prognoses door veel franchisegevers.

De wet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Dus prognoses die vanaf dat moment verstrekt zijn kunnen onder de nieuwe wettelijke regeling vallen. Aan franchisenemers zijn dus belangrijke juridische instrumenten toegekend die hun rechtspositie bij prognoseproblematiek aanzienlijk versterken. Franchisegevers zullen extra zorgvuldig dienen te zijn bij het verstrekken van een prognose, en hun hele pré-contractuele (en contractuele) traject goed op orde dienen te hebben.

Lees ook: Street-one verliest rechtszaak van voormalig franchisenemer

Bent u op zoek naar een goed advies? Daag ons uit en laat uw gegevens achter via het contactformulier hieronder of bel 040-7878474.

terug naar franchisenieuws overzicht